Bestuur en Raad van Toezicht

SKOPOS hanteert een organieke scheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, mevrouw Annemieke Pepping. Zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht:

De heer Erik Ester, voorzitter
Mevrouw Marijke van Vijfeijken, lid
De heer Joost van der Werf, lid
Mevrouw Marga van der Zanden, lid.

Contacten met de Raad van Toezicht lopen via het bestuurskantoor.

Taken/verantwoordelijkheden van Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:het zorgdragen voor de bestuurlijke inrichting van de stichting;
het uitoefenen van een aantal bevoegdheden zoals geregeld in de statuten en het bestuursreglement;
het vervullen van het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder;
de directeur-bestuurder terzijde staan met raad en fungeren als klankbord;
het toezicht houden op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder.

 

Beloningsbeleid
De directeur-bestuurder ontvangt een salaris volgens de CAO PO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding. 
Cookie instellingen