Leerlingenzorg

Elk kind verdient gelijke kansen en heeft recht op goed onderwijs. We streven naar een zo optimaal mogelijke sociaal-emotionele, cognitieve en taakwerkgerichte ontwikkeling van elke leerling. Wij willen dat leerkrachten zicht hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen en de zone van naaste ontwikkeling, zodat ze hun pedagogisch en didactisch handelen kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van het kind op zowel inhoud (volgende stap in ontwikkeling) als proces (hoe een kind leert, wat een kind nodig heeft om tot leren te komen). Dit betekent dat leerkrachten de data uit toetsing, observaties en kindgesprekken goed moeten kunnen analyseren. Op basis van deze analyse maken de leerkrachten de vertaalslag naar het doelgericht werken en pedagogisch en didactisch handelen in de klas. 
 
We vinden het belangrijk dat de Intern Begeleider en directeur zicht hebben op de ontwikkeling op groeps- en schoolniveau, zodat zij het onderwijsproces kunnen bijstellen waar nodig, hun ambities scherp houden en samen met het team speerpunten voor een volgende periode kunnen bepalen. Vanuit visie en onderwijskundig leiderschap streven wij naar kwalitatief goed onderwijs, waarbij de leerkracht ertoe doet. De Intern Begeleider heeft een coachende en begeleidende rol in dit proces.  
 
Om zicht en grip te hebben op de resultaten van het onderwijs en om dit te verantwoorden, werken de scholen continu en cyclisch aan verbetering. 
Bovenschools is er een beleid bepaald dat richting geeft aan de scholen. 
 
Hoe volgen we onze leerlingen:

We volgen elke leerling in zijn totale ontwikkeling. Dat betekent dat we verder kijken dan cognitieve vaardigheden. Hierbij gaat het ook om zaken als doorzettingsvermogen, leeraanpak en executieve functies, uiten van gevoelens, creatief vermogen en nieuwsgierigheid. 
 
Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die de school biedt niet genoeg. Zij hebben meer hulp nodig: bijvoorbeeld om zich goed te concentreren, het gedrag aan te passen of om de rekenles te begrijpen. Dit kan in de groep door de leerkracht of buiten de groep door een ondersteuner geboden worden. Eventueel kan, naar gelang de onderwijsbehoeften van het kind, (tijdelijk) worden deelgenomen aan SKOPOS voorzieningen zoals de Taalklas, de Denkers of de Makers. Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht en de school om deze kinderen extra ondersteuning te geven. Soms zijn meer aanpassingen nodig. De school bespreekt dan met de ouders en het Samenwerkingsverband PO De Meierij welke ondersteuning of welk (tijdelijk) arrangement het beste is. Daarbij wordt altijd eerst gekeken naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning in de groep en op de school.
  
 
Cookie instellingen