Onze missie en visie

'IEDER KIND HUPPELEND NAAR SCHOOL EN WEER WIJZER NAAR HUIS….'

Met deze zin geven we aan dat kinderen zich in de groep gelukkig dienen te voelen en dus met plezier naar school gaan, maar dat het op school ook draait om het leren van belangrijke zaken zoals taal, lezen, rekenen, samenwerken en omgaan met elkaar.

De ene school is de andere niet
De ene school is de andere niet en dat is maar goed ook - zo valt er tenminste wat te kiezen. Maar als het aan SKOPOS ligt, zijn alle aangesloten basisscholen het over bepaalde, fundamentele zaken roerend eens:

SKOPOS vindt het belangrijk dat een kind een hoogst mogelijk ontwikkelingsniveau bereikt dat past bij de leeftijd en de talenten van het kind. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de verbetering van kennis, vaardigheden en attitudes.

Verder vindt SKOPOS het ook belangrijk dat ieder kind zich ontwikkelt tot een zelfstandig, authentiek, weerbaar persoon vol zelfvertrouwen, met inzicht in de eigen talenten en met die talenten ook aan de slag gaat. Daarnaast mag de relatie tot anderen niet uit het oog worden verloren. Er is bijzondere aandacht voor respect, tolerantie en solidariteit.

Samen met de scholen probeert SKOPOS dit vanuit een holistische benadering te bereiken. Dat wil zeggen dat de persoonlijkheidsontwikkeling en de ontwikkeling van de kennis en vaardigheden met elkaar verbonden zijn.

Ook vinden we dat onderwijs, zorg en opvang plaats moeten vinden in een veilige, pedagogische en inspirerende leeromgeving.
Het onderwijs is eigentijds en we gebruiken moderne middelen. Op alle scholen zal informatie- en communicatietechnologie worden ingezet voor het onderwijs.

Verder willen we ook, dat de basisscholen duidelijk herkenbare en onderscheidende vormen van onderwijs aanbieden. Onderwijsconcepten heet dat in ons jargon. Elke school kiest voor een eigen methode om kinderen effectief, zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te leren leren.
Als er verschillende concepten zijn, dan valt er voor ouders ook wat te kiezen. Hoe verschillend de scholen daardoor ook zijn of worden, het onderwijs zal op elke school aansluiten bij de specifieke behoeften van leerlingen.

Op weg naar inclusief denken en handelen
SKOPOS streeft er naar dat vrijwel alle kinderen ongeacht hun talent of beperking in onze basisscholen begeleid moeten kunnen worden. Om dit alles te realiseren willen we de begeleidingsmogelijkheden en het werken met verschillen op alle scholen verbeteren. We noemen dit "Op weg naar inclusief denken en handelen".
Met "inclusief" willen we aangeven dat ieder kind er bij hoort en dat we moeite doen dat ook te realiseren. 't Talent ontwikkelt zich door tot een normale basisschool met een "speciaal profiel". Alle kinderen vanaf 4 jaar kunnen ook op deze school worden aangemeld.

De Educatieve Basiscentra (EBC's)
SKOPOS heeft samen met de gemeente ervoor gekozen de scholen te huisvesten binnen vier Educatieve Basiscentra (EBC's). Daar vinden ouders en leerlingen onderwijs, opvang, educatie en ondersteuning.

In een EBC gaat een kind naar school, maar kan hij/zij ook terecht voor de voor- en naschoolse opvang en de tussenschoolse opvang. Ook de peuteropvang is in het EBC ondergebracht. Verder is er een dagelijkse samenwerking tussen de scholen, peuteropvang en de instellingen voor kinderopvang en jeugdzorg.Wilt u meer weten over onze visie en doelstellingen? Gretig Groeien - strategisch beleidsplan 2017-2021.