Algemeen

Personeelsbeleid

Afgelopen jaren heeft SKOPOS personeelsbeleid ontwikkeld waarbij we ervan uitgaan dat de kwaliteit van onderwijs afhankelijk is van de professionaliteit van onze medewerkers. Medewerkers voldoen aan de bekwaamheidseisen die vastgelegd zijn in de Wet beroep leraar en in het lerarenregister.

Naast de bekwaamheidseisen is echter ook persoonlijke ontwikkeling en arbeidsvoldoening van de medewerkers van belang. Als scholen gaan kiezen voor eigen onderwijsvormen, betekent dat nogal wat voor de kennis en vaardigheden die van medewerkers op scholen wordt gevraagd. Professionaliteit en werkplezier vormen de kern van het personeelsbeleid. Op die manier zal SKOPOS zich ontwikkelen als een goede werkgever en zo gemotiveerde en professionele medewerkers aan zich weten te binden.

SKOPOS werkt regionaal samen in de Dommelgroep om de deskundigheid van het personeel te vergoten en nieuw personeel aan zich te binden. Ook kan zo de doorstroming worden bevorderd en kunnen dreigende personeelstekorten worden voorkomen.

De besturen van de Dommelgroep hebben een stafafdeling P&O opgezet om een hogere mate van professionaliteit te bereiken. Deze stafafdeling is het Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD). Grofweg bestaat het CPD uit twee pijlers. De beleidsmatige kant enerzijds (ontwikkeling van instrumenten en procedures en het inbrengen van specifieke deskundigheid) en de beheersmatige kant anderzijds (uitvoering van salarisadministratie en verstrekken van managementinformatie).
Meer specifiek bestaat het CPD uit de onderdelen:
- P&O advies en -beleid;
- salarisadministratie;
- vervangers- en invallerspool (VIP);
- arbo.

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.dommelgroep.nl